Türkçe русский عربى 444 0 212 0212 219 00 00

Microbiology and Clinical Microbiology

General Information
Our doctors

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak İnfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili doğrudan ve dolaylı testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Bakteriyoloji; insanda infeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir (tifo, kolera, boğaz infeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

Viroloji: insanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması (hepatit çeşitleri vb.)

Mikoloji; insanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının test edilmesi.

Parazitoloji; dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması.

Seroloji: İnfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri

Mikrobiyoloji laboratuvarı denilince bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir. Bu testler laboratuvarımızda, uluslararası standartlarda ve otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistemle bakteriler klasik yöntemlerle yapılandan daha ileri düzeyde tanımlanmakta ve bunun yanında ortaya konulamayan direnç mekanizmaları ile ilgili bilgiler de elde edilmektedir. Bu da infeksiyonların tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle, hastane infeksiyonlarına neden olan çoğul dirençli bakterilerle oluşan infeksiyonlarla baş edebilmek için bu bilgiler çok önemli olmaktadır.

İnfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok infeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Grip, idrar yolu infeksiyonu, ishallerden ciddi hatta ölümcül olabilen AIDS, menenjit, tüberküloz, sarılıklara kadar çok geniş bir hastalık grubu infeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. Ateş, infeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgularından biri olduğu için ve infeksiyonlar ateşin en sık nedeni olduğu için ateşi olan hastaların değerlendirilmesinde infeksiyon hastalıkları biriminin önemli yeri vardır.

Mikrobiyoloji laboratuvarı infeksiyon hastalıklarının tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ile serolojik testlerle veya direk incelemelerle gösterilebilir.

İnfeksiyon hastalıkları uzmanları özellikle yoğun bakım ünitelerinde çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane infeksiyonlarını takip etmek ve bunları önlemeye yönelik ekip çalışmaları planlar ve uygular. Bu amaçla kurulan infeksiyon kontrol komitesi uygunsuz antibiyotik kullanılmasını engelleme, infeksiyon kontrolü için personeli devamlı eğitme, hastanenin tüm birimlerinin uygun ve etkin biçimde temizliğini denetleme görevlerini yürütür.

İnfeksiyon hastalıkları uzmanları erişkin kişilerin aşı gereksinimleri ve aşılanmaları konusunda danışmanlık görevi verir.